Verejné zbierky na Slovensku od júla po novom

foto_ponozkaPoslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 35. schôdzi schválili 27.5.2014 nový zákon o verejných zbierkach. Ten by mal, po podpise prezidenta, vstúpiť do platnosti k 1. júlu a nahradiť tak súčasný, štyridsať rokov starý zákon.

Zavŕšila sa tak dvojročná spolupráca mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré sú aktívne v oblasti vykonávania verejných zbierok a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR).

Ide o modernú právnu úpravu, ktorá reaguje na súčasné potreby organizácií, ktoré verejné zbierky vykonávajú. Zákon okrem iného zreálňuje lehoty, myslí na nové spôsoby prijímania darov, výrazne posilňuje transparentnosť verejných zbierok a rovnako sa snaží brániť ich zneužívaniu,“ povedal Igor Polakovič z Centra pre filantropiu, ktorý koordinoval komunikáciu medzi skupinou MNO1  a MV SR.

K zákonu sme od začiatku pristupovali pod mottom „verejné zbierky pod verejnou kontrolou“,  pretože považujeme za dôležité posilňovať dôveru verejnosti voči ich organizátorom,“ povedal Polakovič.  Ľudia si po novom budú môcť vyhľadať potrebné údaje nielen v Registri verejných zbierok, ale aj na webových sídlach organizátorov.  „Veľmi nás teší, že zákon získal podporu naprieč celým politickým spektrom a zahlasovalo zaň až 130 poslancov a poslankýň,“ dodal.

MNO, ktoré sa zúčastňovali na prácach na novom zákone veria, že spolupráca s MV SR sa schválením zákona neskončí a bude pokračovať nielen pri jeho implementácii, ale aj prípadnom riešení problémov, ktoré sa môžu pri jeho praktickom uplatňovaní objaviť.

Najdôležitejšie zmeny:

  1. Po novom nebudú organizácie žiadať o povolenie vykonávať verejnú zbierku, ale budú sa registrovať, pričom musia spĺňať zákonom predpísané podmienky.
  2. Verejnú zbierku budú môcť vykonávať iba neziskové právnické osoby.
  3. Vznikne nový, oveľa podrobnejší Register verejných zbierok, ktorý bude obsahovať viac údajov, okrem iného aj podrobnosti o výnosoch, nákladoch a samozrejme použití čistého výnosu.
  4. Maximálny limit možných nákladov spojených s organizovaním verejnej zbierky sa znižuje z pôvodných 50% na 25%2 .
  5. Organizácie budú mať po skončení zbierky 12 mesiacov na to, aby použili jej výnos a predložili záverečnú správu správnemu orgánu.
  6. Pre zbierky s celoslovenskom pôsobnosťou a zbierky, ktorých výnos smeruje do zahraničia, zostáva správnym orgánom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Registrácia takýchto zbierok na príslušnom okresnom úrade sa bude vykonávať v prípade, ak sa zbierka bude vykonávať v jeho územnom obvode.
  7. Pouličné verejné zbierky (zbierky do prenosnej pokladničky) už nebude možné vykonávať celoročne, ale maximálne 14 dní v jednom kalendárnom roku.
  8. Vykonávanie zbierky povolenej podľa doterajších predpisov3 musí byť ukončené do 31. júla 2014. Organizácie, ktoré chcú v zbierke pokračovať by si ju tak mali zaregistrovať podľa nového zákona v období medzi 1. júlom a 15. júlom 2014.

 

Poznámky:
1 Amnesty International Slovensko, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Centrum pre filantropiu, n.o., Človek v ohrození, Divé Maky, Dobrý anjel, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Fórum donorov, Greenpeace Slovensko, Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie SR, Nadácia Integra, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, Občianske združenie WellGiving, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Slovenská katolícka charita, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenský Červený kríž, Slovenský skauting, Slovenský výbor pre UNICEF, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

2 Podľa analýzy Centra pre filantropiu, n.o. pritom náklady na vykonávanie zbierok pri desiatich najväčších zbierkach za rok 2013 nepresiahli 6% z vyzbieranej sumy.

3 Zákon č. 63/1973 Zb.

Viac tu…

Zdroj: Tlačová správa Centra pre filantropiu, n.o.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: